RSS

Архив за месяц: Январь 2018

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,նախագծեր՝փետրվար2018

Հարցաշար.

 • Ի՞նչ է Երկիրը, ինչպիսի՞  ձև  ունի
 • Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի  երկրակեղևը
 • Ինչպիսի՞ երկնային մարմին  է  Լուսինը: Որո՞նք  են Լուսնի  փուլերը
 • Ինչո՞ւ է լինում  գիշեր  և  ցերեկ
 • Ինչո՞ւ է  լինում  եղանակների հերթագայություն
 • Քանի՞ մայրցամաքի է  բաժանվում  Երկրագունդը, քանի՞ օվկիանոս  գիտեք  և  այլն
 • Երկիր  մոլորակի  ոլորտները՝ քարոլորտ,ջրոլորտ, մթնոլորտ:                                                                                                    Փետրվարի  22-ին՝ Բնագիտության  դաս  կ/հ-ի  աստղացուցարանում, դասը  վարում  է  Հասմիկ  Նալբանդյանը

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները՝

 • Ինչպիսի՞ բնական և  տեխնածին  աղետներ  գիտեք
 • Քանի՞ մարզերի է  բաժանվում  Հայաստանի  Հանրապետությունը, որո՞նք  են  դրանք:
 • Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում::
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր:
 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:
 • Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները:
Реклама
 
 

11-րդ դաս.Նախագծեր՝ Փետրվար 2018

11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  իրականացնելու են  3  նախագիծ  օրգանական քիմիայից`

 •   «Չհագեցած միացությունների քիմիայից`  արոմատիկ  ածխաջրածիններ`արեններ:Բենզոլ, հոմոլոգիական շարքը, իզոմերիան, անվանակարգը, ֆիզ-քիմ. հատկություները, ստացումը լաբորատորիայում և արդյունաբերության մեջ: Բարձրամոլեկուլային  նյութեր՝ պոլիմերներ:
 • «Նավթ: Նավթանյութեր: Բնական գազ»
 • Ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող օրգանական նյութեր`​թթվածին պարունակող օրգանական նյութեր` միատոմ և բազմատոմ սպիրտներ: Ֆենոլ  Անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  թեման`  <<Բարձրամոլեկուլային նյութեր` պոլիմերներ>:

Նախագծերը  կազմված   է` —  «Օրգանական քիմիայի» ծրագրին համապատասխան

Նախագծի  հիմնավորումը. Կիրառական օրգանական քիմիայում կարևոր դեր են կատարում չհագեցած միացություններից`​արոմատիկ միացությունները` արենները: Չհագեցած միացությունները ժողովրդական տնտեսության մեջ ունեն մեծ կիրառություն: Նրանց հիմքի վրա սինթեզվում են այնքան անհրաժեշտ նյութեր, ինչպիսիք են կաուչուկները, սինթետիկ թելանյութերը, պլաստմասաները և շատ ու շատ օրգանական նյութեր, իսկ ածխաջրածինների առավել կարևոր աղբյուրներն են նավթը, բնական և ուղեկից նավթային գազերը:

Նպատակը.Սովորողներին օգնել պատկերացում կազմել օրգանական քիմիայի ամենակարևոր բաժիններից մեկի չհագեցած միացությունների քիմիայի մասին և և ընկալեն,  թե ինչու են նավթը անվանում«սև ոսկի»:        

Նախագծի  նպատակին հասնելու համար առարկայի հաղորդման ժամանակ լուծվում են հետևյալ խնդիրները.

 • վերլուծել չհագեցած միացությունների տարբեր խմբերի կառուցվածքը օրգանական քիմիայի, ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական նորագույն հայտնագործությունների հիման վրա
 • մեծ ուշադրություն դարձնել թեմաների դասավանդման նորագույն մեթոդներին
 • սովորողների ուշադրությունը սևեռել չհագեցած միացությունների բնագավառում նորագույն հայտնագործություններին և նրանց կիրառմանը տնտեսության մեջ
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Январь 28, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

9-րդ դաս. Նախագծեր` փետրվար 2018

 Փետրվարին   իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ «Կարևորագույն  քիմիական  տարրերը »  ուսումնասիրելու  համար    Փետրվարի  5-ից  9-ը` 

 • Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզեքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:            Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ:>>                                                       Փետրվարի  12-ից  16-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ«Ջրի ֆիզիկականքիմիական  և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը»:

Առաջադրանք 1. Որոնք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Առաջադրանք 2. Որոնք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ….

Առաջադրանք 3. Որոնք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…,որն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր…

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….

և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

Առաջադրանք 5. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

.Փետրվարի  19-ից  23-ը.

 • Նախագիծ 2Թթվածին: Թթվածնի  տարածվածությունը  Երկրակեղևում: Թթվածին  քիմիական  տարրի կայուն  իզոտոպները` 16O, 17O,  18O:Թթվածնի  պարզ  նյութերը` երկթթվածին O2  և  օզոն O3 :
  Թթվածնի  շրջապտույտը  բնության  մեջ: Օդի  բաղադրությունը: Լուսասինթեզ:  Թթվածնի ֆիզիկական, քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:
 • Անհատական-հետազոտական աշխատանք՝ <<Թունավոր  նյութերը  օդում>>:  <<Օզոն, օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը>>:
 • Փետրվարի  26-ից  մարտի 2-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ« Օդի  բաղադրությունը:  Թթվածնի  ֆիզիկականքիմիական  և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Նախագիծ 3. Հալոգենների ընդհանուր  բնութագիրը: Քլոր: Քլորաջրածին: Աղաթթու:
 • Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Հալոգենների  և  դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>>:
 • Ուսումնական  նախագծերը   սովորողները կարող են ընտրել անհատապես կամ երկուսով  կատարելու  և  ներկայացնելու  համար

Նախագծերը կազմված  են  սովորողի  կրթական  պատվերը  իրականացնելու   համար  և  ուղղված  են  այն  անհատին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքը առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր նպատակի`   Սովորողները  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառեն   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնեն ժամանակակից  և  արդյունավետ:

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Январь 28, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր՝10- րդ դաս. Փետրվար 2018

10- րդ դաս. «Քիմիա» ընտրությամբ գործունեություն ` <<Քիմիական  ռեակցիաների  դասակարգումը տարբեր  հատկանիշների     հիման  վրա.

 • Քիմիական ռեակցիաների  դասակարգումը  անօրգանական  և  օրգանական  քիմիայում:
 • Քիմիական ռեակցիաների  հատկանիշները:
 • Նյութերի զանգվածների  և  էներգիայի  պահպանման  օրենքները: Քիմիական  հավասարումներ: Հաշվարկներ  ըստ  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարման` քանակաչափության  օրենքը: Հաշվարկային  փորձարարական  լաբորատոր  առաջադրանքներ՝ <<Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները>>:
 • Ջերմաքիմիա:Ջերմանջատիչ և  ջերմակլանիչ  ռեակցիաներ: Ջերմաքիմիական  հավասարումներ:
 • Հասկացություն էնթալպիայի  և  էնտրոպիայի  մասին: Հեսի  օրենքը:Հաշվարկներ  ըստ ջերմաքիմիական  հավասարումների:
 • Ռեակցիայի արագություն և  դրա  կախվածությունը  տարբեր  գործոններից: Ներգործող  զանգվածների  օրենքը:  Ակտիվացման  էներգիա: Կատալիտիկ  և  ոչկատալիտիկ  ռեակցիաներ: Ֆերմենտներ:
 • Դարձելի ռեակցիաներ: Քիմիական  հավասարակշռություն, հավասարակշռության  հաստատուն, հավասարակշռության  տեղաշարժը  տարբեր  գործոններով` Լե Շատելյեի  սկզբունքը:
 • Նախագծի  նպատակը  և  խնդիրներն  են.
  • Յուրացնել քիմիայի կարևորագույն  հասկացությունները, օրենքները  և  տեսությունը
  • կատարելագործել փորձ  կատարելու ունակությունները, նաև կատարել  հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով  և  ռեակցիաների  հավասարումներով
  • զարգացնել ճանաչողական  և  մտավոր  հմտությունները  քիմիական  գիտելիքների  և  փորձ  կատարելու  ընթացքում, ինքնուրույն  ձեռք  բերել  նոր  գիտելիքներ կյանքի  պահանջներից  ելնելով
  • սովորողները կընկալեն  քիմիական  ռեակցիաների  ընթանալու  պատճառները
  • կիմանան ռեակցիայի  ընթանալու  արտաքին  հատկանիշների  և  ներքին  օրինաչափությունների  փոխադարձ  կապը
  • կբացատրեն բնական  երևութների  մեխանիզմը
  • կգտնեն նմանություններ  և  տարբերություններ  այլ  երևույթների  հետ
  • կհասկանան, որ քիմիական  օրենքները  բնության  համընդհանուր  օրենքների  մի  մասն  են  կազմում` երևույթի  էնտրոպիան, էներգիայի  և  զանգվածի  պահպանման  օրենքը

  կլուծեն  հաշվարկային  խնդիրներ  ջերմաքիմիական  ռեակցիաների  հավասարումներով:

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Январь 28, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Հունվար 2018`ուսումնական երկրորդ շրջանի ամփոփում

   11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարել   և  ավարտին  են   հասցրել  անհատական-հետազոտական աշխատանքները ,  որպեսզի մասնակցեն   ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2018. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.

 • Մերի Երանոսյան՝ <<Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային  և  տարածական  իզոմերներ`:https://meriyeranosyan.wordpress.
 • Հուրի Իսկանյան՝<< Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում` https://houryiskanyan.wordpress.com/
 • 10-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ գործունեության սովորողները  կատարել  են.
 • Նալբանդյան Էրիկ՝ <<Օքսիդների  ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>http://eriknalbandyan.blogspot.am/2018/01/blog-post_84.html
 • Հովհաննիսյան  Գևորգ՝ <<Թթուների  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>. https://ghovhannisyan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1-10-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
 • Մելիքյան  Հովհաննես՝ <<Հիմքերի  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>http://hovhannesmeliqyan.blogspot.am/
 • 9-րդ  դաս. -ի   սովորողները  <<Քիմիա>>  խորհրդատվության ժամերին    կատարել   են    փորձարարական—հաշվարկային  լաբորատոր    առաջադրանքներ`<<Աղեր>> թեմայից:  Սովորողները   լաբորատոր   փորձերը  նկարել, ոմանք` նաև նկարահանել,  ձայնագրել   և տեղադրել են  <<YouTube>>- ում և իրենց բլոգներում ,  
 • Կարինե Ոսկանյան, 9-1 դաս. https://karinevoskanyan1112.wordpress.com/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1-9/
 •  Մանե Բարսեղյան` 9-4 դաս. https://manebarseghyan.wordpress.com/
 • Անա Ղազարյան 9-4 դաս.   https://annaghazaryan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
 • Մարինե Իշխանյան  9-4 դաս https://marineishkhanyan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
 • Քոլեջի ուսանողները կատարել են <<ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>- ից  հետևյալ թեմաներով անհատական-հետազոտական  աշխատանքներ և տեղադրել իրենց բլոգներում 
  • Բնական գիտությունները  և  նրանց   ուսումնասիրությունների  առարկան
  • Նշանավոր գիտնականներ,  նաև  հայ  գիտնականներ,  նրանց  կատարած  հայտնագործությունները
  • Մեր տեղը  տիեզերքում` Արեգակնային  համակարգի  մոլորակները
  • Երկիր մոլորակ, Լուսին
 

Ամենա-ամենա…

Սկսեք ձմեռային ամենօրյա նախավարժանքով՝

 • Ամենամեծ մտածողը ո՞վ  է…..
 • Ամենալավ օրը ո՞րն  է….
 • Ամենալավ քաղաքն ո՞րն  է….
 • Ամենալավ աշխատանքը ո՞րն  է ….
 • Ամենալավ հանգիստը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ թուլությունը ո՞րն  է…….
 • Ամենավտանգավոր մարդը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ պարգևը, որը  կարող  ես  տալ  կամ  ստանալ   ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ ընկերը և  խորհրդատուն   ո՞րն  է ….
 • Ամենամեծ  սխալը  ո՞րն  է……  և  այլն (կարող  եք  շարունակել…)