RSS

Архив за месяц: Апрель 2018

Նախագծեր՝ 9-րդ դաս. ապրիլ 2018

Ավագ  դպրոց-վարժարան 9-րդ  դաս.շարունակելու ենք  ուսումնասիրել                                                                                            կարևորագույն  ոչ  մետաղներից.

 • «Ազոտ, ազոտի  շրջապտույտը  բնության  մեջ, ազոտական թթուն  և  նրա  աղերը, ազոտական պարարտանյութեր»
 • «Ֆոսֆոր, ֆոսֆորական  թթուն  և  իր  աղերը, ֆոսֆորական  պարարտանյութեր»
 • «Ածխածին, ածխածնի  բնական մոդիֆիկացիաները՝ տարաձևությունները՝ ալմաստ, գրաֆիտ, ածխածնի օքսիդները՝ շմոլագազ և ածխաթթու  գազ,  ածխաթթուն  և  նրա  աղերը:
 • Սիլիցիում, սիլիկաթթուն  և  իր  աղերը, լուծվող  ապակի, սիլիկատային  արտադրություն՝ խեցեղենի, ցեմենտի  և ապակու  արտադրություն»:
 • Անհատական- հետազոտական աշխատանքների թեմաները.
 • «Կենսական  տարրեր»
 • Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ
 • «Նիտրատային  աղետ»
 • «Ազոտային  և  ֆոսֆորային  պարարտանյութեր»
 • «Թանկարժեք  քարեր»՝  ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу թանկարժեք քարեր              
 • «Թունավորում շմոլագազով» 
 • «Ջերմոցային  էֆեկտ» 
 • «Խեցեղենի, ցեմենտի  և  ապակու արտադրություն»
 • «Սիլիցիումի  կիրառումը  ռադիոելեկտրոնիկայում»
Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 8, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր՝ 10-րդ դաս. ապրիլ 2018

Ապրիլին ուսւմնասիրելու  ենք  հետևյալ թեմաները.

  • Ռեակցիայի արագության, դրա  կախվածությունը  տարբեր  գործոններից: Ներգործող  զանգվածների  օրենքը:  Ակտիվացման  էներգիա:
  • Կատալիտիկ  և  ոչկատալիտիկ  ռեակցիաներ: Ֆերմենտներ:
  • Դարձելի ռեակցիաներ: Քիմիական  հավասարակշռություն, հավասարակշռության  հաստատուն,
   հավասարակշռության  տեղաշարժը  տարբեր  գործոններով` Լե Շատելյեի  սկզբունքը:
  • Էլեկտրոլիտներ և  ոչէլեկտրոլիտներ: Էլեկտրոլիտային  դիսոցում: Իոններ` կատիոն  և  անիոն:
   Դիսոցման  մեխանիզմ: Թույլ  և  ուժեղ  էլեկտրոլիտներ: Դիսոցման  աստիճան  և  դիսոցման
   հաստատուն:
  • Իոնափոխանակային ռեակցիաներ  և  դրանց  ընթանալու  պայմանները: Լուծելիության  արտադրյալ:
  • Թթուների, հիմքերի և  աղերի  դիսոցումը: Թթվահիմնային  փոխազդեցություն  լուծույթներում:
   Ամֆոտերություն: Ջրի  իոնական  արտադրյալ: Ջրածնային  ցուցիչ (pH):
  • Հիդրոլիզ: Աղերի հիդրոլիզը:
  • Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ:  Վերօքս  ռեակցիաների  կազմումը:
  • Հալույթների  և  լուծույթների  էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  գործնական  նշանակությունը:
 • Սովորողները ինքնուրույն կատարելու են լաբորատոր հաշվարկային-փորձարարական  առաջադրանքներ.
 • «Քիմիական ռեակցիաների արագությունը»
 • «Դարձելի և ոչդարձելի ռեակցիաներ»
 • «Իոնափոխանակման ռեակցիաներ»   և  կազմելու են ռեակցիաների ուրվագրերը, կատարելու  են  հաշվարկներ, յուրացնելու են թեմայի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրների ալգորիթմը և լուծումները, նշելու են առօրյա կյանքում ստացած գիտելիքների կիրառումը:

Գիտելիքի ստուգում՝ ամփոփիչ թեստ-4 <<Քիմիական ռեակցիաների տեսակները>>

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 4, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծային շաբաթ`ապրիլի 3-7

Ամփոփել  Բնապահպանական  ստուգատեսի <<Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>> հարցադրումները.

 • Ո՞րն է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
 • Ջրի շրջապտույտը  բնության  մեջ
 • Ջրի աղտոտման  տեսակները  որո՞նք  են
 • Ի՞նչ է  կոշտ  ջուրը  և  ինչպե՞ս  են  այն  վերացնում

   Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:          Սովորողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները. 

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

Նախագծի  նպատակն   է   սովորողներին  ծանոթացնել  հետազոտման   գիտական  մեթոդներին` դիտարկումներ, փորձեր, փաստեր  և   կատարել  բազմակողմանի  վերլուծություններ, նաև  կատարել  թարգմանություններ`<<Լաբորատոր  աշխատանքներ` «Գործնական էկոլոգիայից».

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 3, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր`Բնագիտություն, ապրիլ -2018

Քոլեջ` I-րդ կուրս`«ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  

1.Ամփոփել   <<Բնապահպանական  ստուգատես 2018>>-ի  հարցադրումները՝<< Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>>

Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:  Ուսանողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

2. Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր: Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:                                    Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ: Ռադիոակտիվություն(ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա):
 • Պարզ  և բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր:
 • Նյութերի  ֆիզիկական,  քիմիական  և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:
 • Երևույթներ` ֆիզիկական, քիմիական:

Գործնական  աշխատանքներ  մեր  կրթահամալիրի  բնագիտության  լաբորատորիաներում: