RSS

Архив рубрики: Հեռավար ուսուցում

2019-2020 ուս.տարի՝ծրագրեր,նախագծեր

https://bnagetnet.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4/

 • Միջառարկայական  նախագիծ՝  <<Քիմիա-կենսաբանություն ՝ <<Կենսական  տարրեր;  Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>> bnagetnet.wordpress.com/2019/04/08/
 • Միջառարկայական  նախագիծ՝  <<Քիմիա-ֆիզիկա-կենսաբանություն՝ <<Գինու  քիմիան>>,<<Սննդային  թունավորման  տեսակները>>`https://bnagetnet.wordpress.com/2019/03/29/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%a3%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%b6/
 • Միջառարկայական  նախագիծ ՝ <<Քիմիա-ֆիզիկա>>-<<Էլեկտրոլիտներ  և  ոչէլեկտրոլիտներ:  Էլեկտրոլիզ>>

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների թեմաներ՝

 • <<Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ»
 • <<Նիտրատային  թունավորումներ>>
 • «Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը` օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր»
 • <<Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգների ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները, ստացումը, կիրառումը>><<Իզոմերիա  երևույթը:Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային, տարածական և միջդասային իզոմերներ>>
 • <<Կովալենտային  կապը  և  հատկությունները:Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում>><<Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները>>:
Реклама
 

Ամառային առաջադրանքներ- 2019

Նախագծի  անվանումը՝<<Կարևորագույն քիմիական  տարրերը, նրանց  միացությունների նշանակությունը                                           մարդկության  համար>>

Նախ`  օրը սկսեք  ամառային  ամենօրյա  նախավարժանքով ՝  <<Ամենա-ամենա….>>

 • Ամենամեծ մտածողը ո՞վ  է…..
 • Ամենալավ օրը ո՞րն  է….
 • Ամենալավ քաղաքն ո՞րն  է….
 • Ամենալավ աշխատանքը ո՞րն  է ….
 • Ամենալավ հանգիստը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ թուլությունը ո՞րն  է…….
 • Ամենավտանգավոր մարդը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ պարգևը, որը  կարող  ես  տալ  կամ  ստանալ   ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ ընկերը և  խորհրդատուն   ո՞րն  է ….
 • Ամենամեծ  սխալը  ո՞րն  է……  և  այլն (կարող  եք  շարունակել…)

Սիրելի  սովորողներ, Ձեր  ուշադրությանն  եմ  ներկայացնում  ամառային  հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները,  սկսեք սիրով  աշխատել.

Բովանդակությունը՝

«Տարրերի  քիմիա»  բաժինը  ընդգրկում  է  2   մեծ  թեմա.             

 • Ոչ մետաղներ
 • Մետաղներ

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքները կատարելու  եք  հետևյալ  ուրվագրով. 

 • Տարրի դիրքը քիմիական  տարրերի  պարբերական  համակարգում, ատոմի  բաղադրությունը, էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը, վալենտականությունը  և  օքսիդացման  աստիճանը  միացություններում:
 • Բնության մեջ ինչպիսի՞  միացությունների  ձևով  է  գտնվում:
 • Ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները:
 • Ստացումը լաբորատորիայում և  արդյունաբերության  մեջ:
 • Տարրի  միացությունների դերն ու նշանակությունը մարդկության  համար:

Ենթաթեմաները՝

  1. <<Ոչ մետաղներ>>

 • «Համար մեկ  տարրը  տիեզերքում` ջրածին: Ջուր: Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ»
 • «Թթվածին: Օքսիդներ: Այրում: Օզոն, օզոնային շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը»:
 • <<Հալոգենների ընդհանուր  բնութագրումը: Քլոր: Աղաթթուն  և  իր  աղերը>>: Հալոգեննեռի  կենսաբանական  նշանակությունը կենդանի օրգանիզմում >>:
 • <<Ծծումբ, ալոտրոպ  ձևափոխությունները: Ծծնբի  օքսիդները: Ծծմբական  թթուն  և  իր  աղերը: Քիմիական  ռեակցիայի  արագությունը  և  նրա  վրա  ազդող  գործոնները>>:
 • <<Ազոտ: Ազոտական  թթուն  և  իր աղերը: Ամոնիակային  արտադրություն: Քիմիական  հավասարակշռություն: Լե-Շատելյեի  սկզբունքը: Ազոտական  պարարտանյութեր: Նիտրատային  թունավորումներ>>:
 • <<Ֆոսֆոր: Ֆոսֆորական  թթուն  և  իր  աղերը: Ֆոսֆորական  պարարտանյութեր>>
 • << 4-րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախմբի  տարրերից`  <<Ածխածին: Ածխածնի  ալոտրոպ  ձևափոխությունները: Ածխածնի  օքսիդները` ածխաթթու  գազ  և  շմոլագազ: Ջերմոցային  էֆեկտ: Թունավորումներ  շմոլ  գազով>>:
 • <<Սիլիցիում: Ապակու  արտադրություն>>:

2. <<Մետաղներ>>
  . Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: Մետաղների ստացման
ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:
. Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում:
. Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
. Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը:
. Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Read the rest of this entry »

 

Նախագիծ՝ 9-րդ դաս.-Մայիս

«Տարրերի քիմիա» բաժինից  <<Մետաղներ>>
Բովանդակությունը.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
 • Մետաղների ստացման  ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:
 • Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում:
 • Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը:
 • Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները. Read the rest of this entry »

 

9-րդ դաս.ապրիլ -2019

  Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն <<Կենսական  տարրեր>>

Կյանքը՝  սպիտակուցների   գոյության  ձևն  է…           

Բովանդակությունը՝ Read the rest of this entry »

 

Նախագիծ՝ Գինու քիմիան

Նախագիծ՝   <<Գինու  քիմիան>>  36 наинтереснейших фактов о вине
Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Read the rest of this entry »

 

9-րդ դաս. մարտ — 2019

Մարտի 4-ից  7—ը  Նախագիծ՝ <<Տարրերի  քիմիա`Ոչմետաղներ. Հալոգեններ>>

7- րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախումբի` հալոգենների F, Cl, Br, I, At  ընդհանուր  բնութագիրը, ատոմների  կառուցվածքն  ու  հատկությունները, պարզ  նյութերի  ընդհանուր  բնութագիրը, հալոգենների  ջրածնային  միացությունները: Քլորի ընդհանուր բնութագիրը, ատոմի կառուցվածքը, տարածվածությունը  բնության մեջ, ֆիզիկական  և  քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:Քլորաջրածնական  թթվի (աղաթթվի)  ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները  և  իր  աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  թեման — <<Հալոգենների, դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>> Read the rest of this entry »

 

9-դաս.փետրվար — 2019

Փետրվարին իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ՝ «Կարևորագույն  քիմիական  տարրերը                                                    և  նրանց  նշանակությունը մարդկության  համար»   

Փետրվարի  4-ից  8-ը` Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզերքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:                    Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ:>>

Փետրվարի  11-ից  15-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկականքիմիական  և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը»:

Առաջադրանք 1. Որոնք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Առաջադրանք 2. Որոնք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ….

Առաջադրանք 3. Որոնք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…,որն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր…

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

Առաջադրանք 5. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

.Փետրվարի  18-ից  22-ը.

Նախագիծ 2. Թթվածին: Թթվածնի  տարածվածությունը  Երկրակեղևում: Թթվածին  քիմիական  տարրի կայուն  իզոտոպները` 16O, 17O,  18O:Թթվածնի  պարզ  նյութերը` երկթթվածին O2  և  օզոն O3 :
Թթվածնի  շրջապտույտը  բնության  մեջ: Օդի  բաղադրությունը: Լուսասինթեզ:  Թթվածնի ֆիզիկական, քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                      Անհատական-հետազոտական աշխատանք՝ <<Թունավոր  նյութերը  օդում>>:  <<Օզոն, օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը>>:

 • Փետրվարի  25-ից  մարտի 1-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. « Օդի  բաղադրությունը:  Թթվածնի  ֆիզիկականքիմիական և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                                Նախագիծ 3. Հալոգենների ընդհանուր  բնութագիրը: Քլոր: Քլորաջրածին: Աղաթթու:
 • Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Հալոգենների  և  դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>>:
 • Ուսումնական  նախագծերը   սովորողները կարող են ընտրել անհատապես կամ երկուսով  կատարելու  և  ներկայացնելու  համար

Նախագծերը կազմված  են  սովորողի  կրթական  պատվերը  իրականացնելու   համար  և  ուղղված  են  այն  անհատին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքը առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր նպատակի`   Սովորողները  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառեն   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնեն ժամանակակից  և  արդյունավետ: