RSS

Архив рубрики: Հեռավար ուսուցում

Նախագիծ՝ 9-րդ դաս.-Մայիս

«Տարրերի քիմիա» բաժինից  <<Մետաղներ>>
Բովանդակությունը.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
 • Մետաղների ստացման  ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:
 • Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում:
 • Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը:
 • Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը :
 • Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  կիրառությունը:
 • Ազնիվ  մետաղներ՝ ոսկի, արծաթ, պլատին և պլատինային մետաղներ:
 • Համաձուլվածքների  տեսակները`  սև  և  գունավոր:
 • Մետաղների  կիրառման  բնագավառները (երկաթի, ալյումինի, պղնձի):

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Մետաղ  տարրերն  են ավելի  շատ, թե՞  ոչմետաղները
 • Երկրակեղևում  ո՞ր մետաղի  միացություններն  են ամենաշատը
 • Ո՞ր  մետաղների  համաձուլվածքն  է  բրոնզը 
 • Ո՞ր  մետաղի  համաձուլվածքն  է պողպատը
 • Ո՞ր  մետաղն  է  սենյակային  ջերմաստիճանում գտնվում  հեղուկ  վիճակում
 • Ո՞ր  մետաղն  է  էլեկտրականության  ամենալավ  հաղորդիչը
 • Ի՞նչ ձևով  են  ազնիվ  մետաղները  հանդիպում բնության  մեջ
 • Ո՞ր  ջուրն  է  կոշտ   համարվում,  ինպե՞ս  են  վերացնում  ջրի  կոշտությունը

Քիմիական  փորձարարություն՝  <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
Լաբորատոր  փորձ 1.
 Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>: 
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքա՞ ն  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:        ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:    բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձի  համար  վերցվել է 2,3 գ նատրիումը, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
 բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:
 • Գնահատման մեթոդիկան. Գնահատվելու է սովորողի քիմիական  փորձ կատարելու համար անհրաժեշտ պատրաստվածությունը, ինքնուրույն պլանավորելու.հավաքելու փորձեր` պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի բոլոր կանոնները: Ճիշտ է կատարում մեկնաբանությունը, ամբողջական ձևակերպում է վերջնական եզրակացությունը, կատարում է բազմակողմանի վերլուծություններ, ընդհանրացումներ և ցուցաբերում է ստեղծագործական մոտեցում: Իր տեսակետը ձևակերպում է և հիմնավորում գիտական փաստերով, օրենքներով կամ օրինաչափություններով` օգտվելով տարբեր սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից: Սովորողը ունի.
   դիրքորոշում` ես կարծում եմ…
   հիմնավորում է` որովհետև….
   բերում է օրինակներ….
   եզրակացնում է` այդ պատճառով…
  Սովորողը գնահատվում է.
  մինչ նախագծի վրա աշխատելը` մնացորդային գիտելիքնեևը, կարողությունները և հմտությունները
  երբ աշխատում է նախագծի վրա, պատասխանում է հարցերին և կատարում է առաջադրանքները` թեմատիկ գիտելիքի ստուգումներ  ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական աշխատանքի ներկայացում; ամփոփիչ թեստ:
  Ուսուցումնառությունը իրականացնելու է հետևյալ նպատակները.
 • ճանաչողական հետաքրքրությունների և մտավոր ունակությունների զարգացում` քիմիական փորձ կատարելիս
 • կյանքի պահանջներից ծագած քիմիական գիտելիքների ինքնուրույն ձեռք բերել
 • ստացած գիտելիքների և կարողությունների կիրառում նյութերի անվտանգ օգտագործման համար` կենցաղում, գյուղատնտեսությունում և արտադրության մեջ, առօրյա կյանքում գործնական խնդիրներ լուծելիս
 • նախազգուշացնելու կամ կանխելու համար այն երևույթները, որոնք վնաս են հասցնում մարդկանց առողջությանը և շրջակա միջավայրին
 •  սովորողների քաղաքացիական և հումանիստական դաստիարակությունը ընդհանրապես և, մասնավորապես, քիմիա գիտության բնագավառում` ականավոր քիմիկոս գիտնականների կենսագրական կարևոր փաստերի օգտագործմամբ:
Реклама
 

9-րդ դաս.ապրիլ -2019

  Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն <<Կենսական  տարրեր>>

Կյանքը՝  սպիտակուցների   գոյության  ձևն  է…           

Բովանդակությունը՝ Read the rest of this entry »

 

Նախագիծ՝ Գինու քիմիան

Նախագիծ՝   <<Գինու  քիմիան>>  36 наинтереснейших фактов о вине
Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Read the rest of this entry »

 

9-րդ դաս. մարտ — 2019

Մարտի 4-ից  7—ը  Նախագիծ՝ <<Տարրերի  քիմիա`Ոչմետաղներ. Հալոգեններ>>

7- րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախումբի` հալոգենների F, Cl, Br, I, At  ընդհանուր  բնութագիրը, ատոմների  կառուցվածքն  ու  հատկությունները, պարզ  նյութերի  ընդհանուր  բնութագիրը, հալոգենների  ջրածնային  միացությունները: Քլորի ընդհանուր բնութագիրը, ատոմի կառուցվածքը, տարածվածությունը  բնության մեջ, ֆիզիկական  և  քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:Քլորաջրածնական  թթվի (աղաթթվի)  ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները  և  իր  աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  թեման — <<Հալոգենների, դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>> Read the rest of this entry »

 

9-դաս.փետրվար — 2019

Փետրվարին իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ՝ «Կարևորագույն  քիմիական  տարրերը                                                    և  նրանց  նշանակությունը մարդկության  համար»   

Փետրվարի  4-ից  8-ը` Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզերքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:                    Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ:>>

Փետրվարի  11-ից  15-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկականքիմիական  և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը»:

Առաջադրանք 1. Որոնք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Առաջադրանք 2. Որոնք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ….

Առաջադրանք 3. Որոնք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…,որն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր…

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

Առաջադրանք 5. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

.Փետրվարի  18-ից  22-ը.

Նախագիծ 2. Թթվածին: Թթվածնի  տարածվածությունը  Երկրակեղևում: Թթվածին  քիմիական  տարրի կայուն  իզոտոպները` 16O, 17O,  18O:Թթվածնի  պարզ  նյութերը` երկթթվածին O2  և  օզոն O3 :
Թթվածնի  շրջապտույտը  բնության  մեջ: Օդի  բաղադրությունը: Լուսասինթեզ:  Թթվածնի ֆիզիկական, քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                      Անհատական-հետազոտական աշխատանք՝ <<Թունավոր  նյութերը  օդում>>:  <<Օզոն, օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը>>:

 • Փետրվարի  25-ից  մարտի 1-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. « Օդի  բաղադրությունը:  Թթվածնի  ֆիզիկականքիմիական և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                                Նախագիծ 3. Հալոգենների ընդհանուր  բնութագիրը: Քլոր: Քլորաջրածին: Աղաթթու:
 • Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Հալոգենների  և  դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>>:
 • Ուսումնական  նախագծերը   սովորողները կարող են ընտրել անհատապես կամ երկուսով  կատարելու  և  ներկայացնելու  համար

Նախագծերը կազմված  են  սովորողի  կրթական  պատվերը  իրականացնելու   համար  և  ուղղված  են  այն  անհատին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքը առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր նպատակի`   Սովորողները  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառեն   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնեն ժամանակակից  և  արդյունավետ:

 

 

9-րդ դաս. — դեկտեմբեր

Դեկտեմբերի  17-ից- 21-ը՝       Կիսամյակային   գիտելիքի   ստուգում`     «Ամփոփիչ թեստ -2»                                                         Թեմաներ` Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը`  «Օքսիդներ,                                                     թթուներ, հիմքեր, աղեր» 

                                              Յուրաքանչյուր առաջադրանքը   0,37 միավոր  է Read the rest of this entry »

 

9-րդ դաս. նոյեմբեր

Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում

Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը` օքսիդների,                                                                 հիմքերի,  թթուների,  աղերի

Նոյեմբերի 12 -ից  23-ը՝ Read the rest of this entry »