RSS

10-րդ դաս.փետրվար — 2019

Նախագիծ  1.<<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում>>

Ընթացքը. սովորողները  ներկայացնում  են  անհատական-հետազոտական աշխատանքները, որոնք ավարտին են  հասցրել հունվարյան  նախագծային                ճամբարի  ընթացքում.

 • Մանե  Ժամհարյան, Մարգարյան  Դավիթ—-<<Օքսիդներ, դասակարգումը, անվանումը, ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>:
 • Աբդալովա  Ռաիսա, Ղարիբյան Աննա-<<Թթուներ, դասակարգումը, անվանումը, թթուների փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>:
 • Էմմի  Բաղիրյան ,Աննա  Հովհաննիսյան ,Արեգ  Հովհաննիսյան—<<Հիմքեր, դասակարգումը, անվանումը  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
 • Աբդալովա  Ռաիսա, Ղարիբյան Աննա—<<Աղեր, դասակարգումը, անվանակարգը, տացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:

Նախագիծ  2. Քանակական  օրենքները  քիմիայում՝

 • Բաղադրության  հաստատունության օրենքը(քիմիական  բանաձև, նյութերի որակական  և  քանակական  բաղադրությունը, հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով)
 • Զանգվածի  պահպանման  օրենքը(քիմիական հավասարումների կազմումը, հաշվարկներ  ռեակցիաների հավասարումներով)
 • Գազային  օրենքները. —>Ավոգադրոյի օրենքը և հետևությունները՝ գազի  մոլային  ծավալ Vm  և                                             հարաբերական  խտություն՝ D                                                                                                                                            —>Գեյ Լյուսակի  ծավալային  հարաբերությունների  օրենքը                                                                                                    —> Մենդելեև-Կլայպերոնի գազային  վիճակի  միացյալ  հավասարումը

Գիտելիքի  ստուգում՝ ամփոփիչ  թեստ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերը՝ օքսիդներ,  հիմքեր, թթուներ, աղեր>>:

Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Январь 29, 2019 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

9-դաս.փետրվար — 2019

Փետրվարին իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ՝ «Կարևորագույն  քիմիական  տարրերը                                                    և  նրանց  նշանակությունը մարդկության  համար»   

Փետրվարի  4-ից  8-ը` Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզերքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:                    Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ:>>

Փետրվարի  11-ից  15-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկականքիմիական  և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը»:

Առաջադրանք 1. Որոնք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Առաջադրանք 2. Որոնք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ….

Առաջադրանք 3. Որոնք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…,որն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր…

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

Առաջադրանք 5. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

.Փետրվարի  18-ից  22-ը.

Նախագիծ 2. Թթվածին: Թթվածնի  տարածվածությունը  Երկրակեղևում: Թթվածին  քիմիական  տարրի կայուն  իզոտոպները` 16O, 17O,  18O:Թթվածնի  պարզ  նյութերը` երկթթվածին O2  և  օզոն O3 :
Թթվածնի  շրջապտույտը  բնության  մեջ: Օդի  բաղադրությունը: Լուսասինթեզ:  Թթվածնի ֆիզիկական, քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                      Անհատական-հետազոտական աշխատանք՝ <<Թունավոր  նյութերը  օդում>>:  <<Օզոն, օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը>>:

 • Փետրվարի  25-ից  մարտի 1-ը`  Լաբորատոր  աշխատանքներ. « Օդի  բաղադրությունը:  Թթվածնի  ֆիզիկականքիմիական և օրգանոլեպտիկ  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:                                                                                                                                                Նախագիծ 3. Հալոգենների ընդհանուր  բնութագիրը: Քլոր: Քլորաջրածին: Աղաթթու:
 • Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Հալոգենների  և  դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>>:
 • Ուսումնական  նախագծերը   սովորողները կարող են ընտրել անհատապես կամ երկուսով  կատարելու  և  ներկայացնելու  համար

Նախագծերը կազմված  են  սովորողի  կրթական  պատվերը  իրականացնելու   համար  և  ուղղված  են  այն  անհատին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքը առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր նպատակի`   Սովորողները  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառեն   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնեն ժամանակակից  և  արդյունավետ:

 

 

Հաշվետվություն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2018թ.

 • Կազմել  եմ  «Քիմիայի ընտրությամբ  գործունեության  ծրագրերը»  9-րդ  և  10-րդ  և  11-րդ դաս.-ի համար ,2018-19 ուս. տարի
 • Կազմել  եմ   <<Հեռավար  ուսուցմամբ  սովորողներ>>-ի  համար առաջադրանքների  փաթեթ
 • Իրականացրել  եմ  <<Քիմիան  փորձարարական  գիտություն  է>> ամենամյա  նախագիծը<<Լաբորատոր  փորձեր  և  գործնական պարապմունքներ>> կ/հ-ի քիմիայի լաբորատորիայում
 •  Իրականացրել  եմ  բաց  դասեր ՝ նոյեմբերի  5-ից -9-ը՝ <<Մխ.Սեբաստացու>>օրերի  և <<Նախագծային շաբաթվա՝հոկտեմբերի 22-26-ի >>շրջանակներում ՛
  <<Լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը>>
 • Կատարել  եմ խորհրդատվությունններ անհատական-հետազոտական և  գործնական  աշխատանքների  ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողներին՝                                                                                                                                                               >Քիմիայի  հիմնական  հասկացությունները                                                                                                                          >Ատոմի  կառուցվածք: Ատոմի  հատկությունները                                                                                                                    >Քիմիական  տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը                                                                                                >Նյութի  կառուցվածք: Քիմիական  կապի  տեսակները                                                                                                    >Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը` օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր»
 • 11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարել  են  անհատական-հետազոտական աշխատանքները , ավարտին  կհասցնեն  հունվարյան  ուսումնական  ճամբարի  օրերին, իսկ  լավագույն  աշխատանքները կներկայացվեն  ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.
  • Գևորգ Հովհաննիսյան՝  <<Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգների ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները, ստացումը, կիրառումը>>
  • Սուրեն  Ասրյան  և Էնրիկ Նալբանդյան՝ <<Իզոմերիա  երևույթը:Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային, տարածական և միջդասային իզոմերներ>>:
  • Էդիտա  Գալստյան՝  և  Հովհաննես Մելիքյան՝ <<Կովալենտային  կապը  և  հատկությունները:Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում>>:
  • Միրզոյան  Ինա-<<Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները>>:
 • 10-րդ  դաս.-ի  սովորողները  ընտրել  են  անհատական-հետազոտական  աշխատանքների թեմաները՝ ուսումնական  նյութեր  պատրաստելու  համար՝<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր և  աղեր>>,աշխատում  են  ընտրված  թեմաներով ,իսկ  ավարտին  կհասցնեն  հունվարյան  ձմեռային  ճամբարի ընթացքում., լավագույն  աշխատանքները կներկայացվեն  ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.
  • Աննա  Հովհաննիսյան ,Էմմի  Բաղիրյան ,Արեգ  Հովհաննիսյան, Համբիկ Հայրապետյան<<Օքսիդներ, դասակարգումը, անվանումը, ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>:
  • Մանե  Ժամհարյան, Միլենա  Մանուչարյան   և  Անահիտ  Հովհաննիսյան՝<<Թթուներ, դասակարգումը, անվանումը, թթուների փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>:
  • Անի Ղազարյան, Ռիմա  Բարսեղյան, Լյուդմիլա  Գորոյան՝ <<Հիմքեր, դասակարգումը, անվանումը  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
  • Սուրեն  Թալալյան, Ռոբերտ Պետրոսյան՝ <<Աղեր, դասակարգումը, անվանակարգը, տացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
 • 9-րդ  դաս.<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր>>  և  համապատասխան  լաբորատոր  փորձեր`  Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `  Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ ՝ P—>P2O5  —> H3PO4 —>Na3PO4—› Ag3PO4    և  լաբորատոր փորձեր `<<Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
 • Կազմել  եմ   գիտելիքի ստուգման թեմատիկ  և  ամփոփիչ  թեստեր`«Ընդհանուր և  օրգանական  քիմիայից»
 • Կազմել  եմ    Flash Mob-ի  առաջադրանքներ:     
 

Անհատական աշխատաժամանակ՝ դեկտեմբերի 24-28-ը, 2018

Դեկտեմբերի 24

09.00     մասնակցություն պարուսուցմանը և Նոր  տարվա <<Կալանտոսների, շնորհավորանքների,
               բարեմաղթանքների>>  ուսուցմանը                                                                                                                                        10.00 — ից՝ աշխատանք  սովորողների բլոգներում
12.00  ընդմիջում

12.30

 • Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում՝ հաշվետվություններ, պատումներ, հրապարակումներ բլոգներում, ենթակայքում
 • Աշխատանք առարկայական խմբերով՝ հունվարյան նախագծերի մշակում՝ հունվարյան օրացույցով

14։00-14։30՝ ընդհանուր պարապմունք

14։30-ից՝ մարզական պարապմունք

Դեկտեմբերի 25

09.00   մասնակցություն  պարուսուցմանը և Նոր  տարվա <<Կալանտոսների, շնորհավորանքների, բարեմաղթանքների>>  ուսուցմանը                    10.00 -ից՝ 1-ին կիսամյակի ամփոփում՝սովորողների գնահատում

12.00  ընդմիջում

12.30 — 14։00՝ աշխատանք մասնագիտական-նախագծային-առարկայական խմբերով, բնագիտության սրահի  նախապատրաստում  ձմեռային                                    արձակուրդներին14։00-14։30՝ ընդհանուր պարապմունք

14։30-ից՝ մարզական պարապմունքներ, անհատական պլանով որոշված անհատական, խմբային այլ աշխատանք

Դեկտեմբերի 26

09.00   մասնակցություն պարուսուցմանը  և Նոր  տարվա <<Կալանտոսների, շնորհավորանքների,  բարեմաղթանքների>>  ուսուցմանը

10.00 — նախագծերի ամփոփումներ

11.00  <<Երկու պատմություն մեկ սահման նախագծի ամփոփում>>-կլոր սեղան
12.00  ընդմիջում
Դեկտեմբերի 27

09.00   մասնակցություն պարուսուցմանը և Նոր  տարվա <<Կալանտոսների, շնորհավորանքների, բարեմաղթանքների>>  ուսուցմանը

10.00- ից՝ Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություններ
12.30-14.00 բնագիտության սրահի  նախապատրաստում  ձմեռային  արձակուրդներին
Դեկտեմբերի 28
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Декабрь 24, 2018 в Աշխատաժամանակ

 

Նախագծային ճամբար՝ հունվարի 8-25-ը, 2019

  Նախագիծ՝  <<Քիմիան  փորձարարական  գիտություն  է, իսկ  փորձերը՝  քիմիայի  հոգին  են….>> 

Ճամբարի բովանդակային ուղղությունները.

 • առարկայական խորհրդատվության ժամեր
 • հետաքրքիր  քիմիական փորձերի թարգմանություններ  անգլերենից,, ռուսերենից
 • սովորողը՝ սովորեցնող  նախագիծ
 • լաբորատոր  փորձեր
 • <<Հանրակրթական դիջիթեք 2019>>
 • <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>
 • <<Թարգմանչական>> ստուգատես

Ակնկալվող  արդյունքները. սովորողները

 • կիմանան  լաբորատորիայում  աշխատանքի  և  անվատանգության  կանոնները ուտիչ, այրվող, շուտ  բռնկվող, թունավոր  նյութերի  հետ  աշխատելիս, նաև  առօրյա  կյանքում  օգտագործվող  նյութերի  հետ
 • ծրագրում  և  կատարում  է  քիմիական  փորձ, ստացված  տվյալներն  օգտագործում  է
 • բնութագրում  է  և  նկարագրում  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները
 • կգիտակցի  դիտարկելու, վերլուծելու, զննելու, մտահանգումներ  կատարելու  անհրաժեշտությունը
 • արդյունքները  կներկայացնի  և  հասկանալի   կշարադրի  մյուսների  համար

9-րդ  և  10-րդ  դաս. -ի   սովորողները  <<Քիմիա>>  խորհրդատվության  ժամերին  կատարելու են  հետաքրքիր  քիմիական փորձերի թարգմանություններ  անգլերենից, իրականացնելու  են  քիմիայի  կաբինետում , իսկ  լավագույն  աշխատանքները  կներկայացվեն ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին , <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին. և  <<Թարգմանչական>> ստուգատեսին : 

 Թեման՝  <<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերի  վերաբերյալ  գիտելիքների   ընդհանրացումը  և                                                                        ծագումնաբանական կապը>>

 Ընթացքը` 

EXPERIMENT  1. <<Combustion of hydrogen>>

This test must be performed in air only. (Note: The hydrogen burned in this test must be first generated by a reaction between zinc and hydrochloric acid.) To a large test tube, add 1-2 pieces of zinc metal followed by about 3-mL of hydrochloric acid. Rapid bubbling should begin immediately as hydrogen gas is produced, and the bottom of the test tube will get quite hot. Place the test tube in the medium beaker. After 60 seconds have elapsed, light a wooden splint. Do not blow it out. Hold the burning splint to the mouth of test tube (where the hydrogen gas is being evolved) and record your observations.

 • Write the equation for the reaction
 • Word Equation:
 • Formula Equation

EXPERIMENT  2.   <<Combustion of magnesium>>

This test is an instructor demonstration. It must be performed in air only. Hold a 1-inch piece of magnesium metal in a Bunsen burner flame with your crucible tongs until it ignites (in air). Record your observations, remembering not to look directly at the burning magnesium!

 • Write the equation for the reaction
 • Word Equation:
 • Formula Equation

EXPERIMENT  3.  <<Sodium in Water Chemistry Demonstration>>

Sodium  is  an alkali metal — An alkali metal is a metal in Group I of the periodic table. Examples of alkali metals include lithium, sodium, and potassium.

The sodium in water chemistry demonstration is a spectacular demo that illustrates the reactivity of an alkali metal with water. This is an interesting memorable demonstration, which can be performed safely.

What to Expect

A small piece of sodium metal will be placed in a bowl of water. If phenolphthalein indicator has been added to the water, the sodium will leave a pink trail behind it as the metal sputters and reacts. The reaction is:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2(g)

The reaction is especially vigorous when warm water is used. The reaction may spray out molten sodium metal and the hydrogen gas may ignite, so use proper safety precautions when conducting this demonstration.

Safety Precautions

 • Never use a piece of sodium larger than a pea or pencil eraser.
 • Wear safety goggles.
 • Perform the experiment behind a clear safety barrier or at a distance from the students.

Materials for the Sodium in Water Demo

 • Sodium metal stored under mineral oil
 • A 250 mL beaker, filled halfway with water
 • Phenolphthalein (optional)

Sodium in Water Demo Procedure

 1. Add a few drops of phenolphthalein indicator to the water in the beaker. (Optional)
 2. You may wish to place the beaker on an overhead projector screen, which will give you a way to show the reaction to students from a distance.
 3. While wearing gloves, use a dry spatula to remove a very small chunk (0.1 cm3) of sodium metal from the piece stored in the oil. Return the unused sodium to the oil and seal the container. You can use tongs or tweezers to dry the small piece of metal on a paper towel. You may wish to allow the students to examine the cut surface of the sodium. Instruct the students that they can look at the sample but must not touch the sodium metal.
 4. Drop the piece of sodium into the water. Immediately stand back. As water dissociates into H+ and OHhydrogen gas will be evolved. The increasing concentration of OH ions in the solution will raise its pH and cause the liquid to turn pink.
 5. After the sodium has reacted completely, you can flush it with water and rinse it down the drain. Continue to wear eye protection when disposing of the reaction, just in case a bit of unreacted sodium remained.

Tips and Warnings

Sometimes this reaction is performed using a small piece of potassium metal instead of sodium. Potassium is even more reactive than sodium, so if you make the substitution, use a very small piece of potassium metal and expect a potentially explosive reaction between the potassium and water. Use extreme caution.                                                                                                                                                                                                             by Anne Marie Helmenstine, Ph.D. 

EXPERIMENT  4. <<Define an acid  and  bases  definishon>>

Acid — There are several ways to define an acid, but they include any chemical that gives off protons or H+ in water. Acids have a pH less than 7. They turn the pH indicator phenolphthalein colorless and turn litmus — red.

Acids.

 • taste sour (don’t taste them!)… the word ‘acid’ comes from the Latin acere, which means ‘sour’
 • acids are corrosive
 • acids change litmus (a blue vegetable dye) from blue to red
 • their aqueous (water) solutions conduct electric current (are electrolytes)
 • react with bases to form salts and water
 • evolve hydrogen gas (H2) upon reaction with an active metal (such as alkali metals, alkaline earth metals, zinc, aluminum)

Base — A base is a compound that produces OH ions or electrons in water or that accepts protons. An example of a common base is sodium hydroxide —NaOH.

Bases.

 • taste bitter (don’t taste them!)
 • feel slippery or soapy (don’t arbitrarily touch them!)
 • bases don’t change the color of litmus; they can turn red (acidified) litmus back to blue
 • their aqueous (water) solutions conduct an electric current (are electrolytes)
 • react with acids to form salts and wate

 

 EXPERIMENT  5. << NEUTRALIZATION REACTION>>

PURPOSE
To produce a salt by neutralizing a base with an acid.

BACKGROUND
Early chemists discovered that sour acids and bitter bases combine to form relatively bland-tasting
(neutral) salts. (CAUTION: Never taste a chemical in the laboratory.) The general reaction can be
represented by
acid + base  —>  salt + water
In this reaction, the H+ ions from the acid and OH ions from the base combine to produce water. The
products of the reaction do not have the properties of an acid or a base. The reaction is, therefore, called a
neutralization reaction. In this experiment, you will use a neutralization reaction between a strong acid
and a strong base to make a salt.
MATERIALS (PER LAB GROUP)
evaporating dish
10%  water solution hydrochloric acid (HCl)
10%  water solution  sodium hydroxide (NaOH)
phenolphthalein solution
SAFETY
 —>Wear your safety goggles.
 —>Hydrochloric acid is an irritant at the concentration used in this experiment.
 —>Sodium hydroxide is corrosive and can cause severe burns.
 —>Do not touch or taste any of the chemicals.
—>Use tongs to handle the evaporating dish.
—> Exercise care when working with an open flame. Tie back hair and loose clothing.

PROCEDURE
1. Select a small beaker, fill the beaker  onee-fourths full with 10% sodium hydroxide solution into a clean evaporating dish. Add only one drop of  phenolphthalein indicator solution to the sodium hydroxide.
2. Add, drop by drop, 10% hydrochloric acid to the evaporating dish, using a dropper. Stir constantly
while adding the acid. Continue adding acid until the color of the solution just disappears within one
drop. Then add one more drop.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКO-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Под физическими свойствами воды понимают цвет, прозрачность, а также температуру, плотность, вязкость и т.п.

Органолептические свойства воды  это  вкус, запах.  Запах воды может быть как естественного (травянистый, болотный, древесный и т.п.), так и искусственного происхождения из-за загрязнения воды стоками предприятий. При качественной оценке запаха определяется его характер.   Характер запаха оценивается словесно: травянистый, землистый, древесный, гнилостный, затхлый, сернистый, хлорный, углеводородный и т.д.).

Количественная оценка интенсивности запаха дается в баллах по пятибалльной шкале (табл.1) Согласно существующим нормам интенсивность запаха воды при 20 0С не должна превышать 2 баллов. 

Таблица 1. Оценка интенсивности запаха и вкуса воды    

      Оценка в баллах    Характеристика запаха и вкуса
                          0            Отсутствует
                         1           Очень слабый
                         2           Слабый
                         3           Заметный
                         4           Отчетливый
                         5           Очень сильный

 

При качественной оценке вкуса воды используются четыре вида вкусовых ощущений: горький, сладкий, кислый, соленый. Количественная интенсивность вкуса оценивается по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Интенсивность вкуса питьевой воды не должна превышать 2 балла.

Цветность воды зависит от наличия в ней растворенных и взвешенных примесей (коллоидных соединений железа, гуминовых веществ, взвешенных и окрашенных веществ, водорослей).            В зависимости от количества гуминовых кислот и их солей (гуматов) цвет колеблется от желтого до коричневого. Цветность воды определяют качественно и количественно.

Результаты качественного исследования цветности воды описывают словесно: бесцветная, светло-желтая, бурая и т.п.

Количественно   цвет   воды определяют путем сравнения исследуемой воды со шкалой стандартных растворов и выражают в условных градусах этой шкалы (табл. 2).

При   отсутствии    окраски    вода   считается    бесцветной. 

Таблица 2. Шкала стандартных растворов

   Номерпробирки

 

           Раствор, мл Градус цветности
        № 1     № 2
       1            0    50       0
       2           0,5 49,5       5
       3           1,0 49,5      10
       4           1,5 48,5      15
       5           2,0 48,0      20
       6 Исследуемаявода

 

Прозрачность воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. зависит от количества содержащихся в воде взвешенных веществ (частицы песка, глины, почвы и т.п.). Определяют прозрачность воды непосредственно в водоеме или в пробах для анализа. Результаты качественного определения прозрачности воды путем сравнения с эталоном из дистиллированной воды оценивают словесно (слабо мутная, очень мутная и др.). Количественная оценка прозрачности воды проводится по кресту или шрифту. Прозрачность по кресту устанавливается в водоеме или при контроле качества очистки воды на очистных сооружениях путем нахождения предельной высоты 9 столба воды, через которую просматривается черный крест на белом фоне. Питьевая вода должна иметь прозрачность по кресту не менее 30 см. Определение прозрачности по шрифту в лабораторных условиях основано на нахождении максимальной высоты столба воды в бесцветном цилиндре, через который можно прочитать стандартный шрифт. Прозрачность питьевой воды по шрифту должна быть не менее 30 см.

Температура и плотность – общеизвестные параметры воды. Плотность чистой воды зависит от ее температуры и составляет при 15 оС 0,99913 г/см3 , при 20 оС – 0,99823 г/см3 .

Плотность природных и сточных вод зависит также и от растворенных соединений. Обычно плотность воды близка к единице. В этой работе необходимо определить основные физико- химические показатели качества исследуемой воды.

 10-րդ   և 9-րդ դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ գործունեության սովորողները  կատարելու   և  ավարտին  են   հասցնելու  անհատական-հետազոտական աշխատանքները,  որպեսզի մասնակցեն   ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.

 • Աննա  Հովհաննիսյան ,Էմմի  Բաղիրյան ,Արեգ  Հովհաննիսյան, Համբիկ Հայրապետյան<<Օքսիդներ, դասակարգումը, անվանումը, ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>:
 • Մանե  Ժամհարյան, Միլենա  Մանուչարյան   և  Անահիտ  Հովհաննիսյան՝<<Թթուներ, դասակարգումը, անվանումը, թթուների փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>:
 • Անի Ղազարյան, Ռիմա  Բարսեղյան, Լյուդմիլա  Գորոյան՝ <<Հիմքեր, դասակարգումը, անվանումը  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
 • Սուրեն  Թալալյան, Ռոբերտ Պետրոսյան՝ <<Աղեր, դասակարգումը, անվանակարգը, տացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:

11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարելու   և  ավարտին  են   հասցնելու  անհատական-հետազոտական աշխատանքները,  որպեսզի մասնակցեն   ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.

 • Գևորգ Հովհաննիսյան՝ <<Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգների ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները, ստացումը, կիրառումը>>
 • Սուրեն  Ասրյան  և Էնրիկ Նալբանդյան՝ <<Իզոմերիա  երևույթը:Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային, տարածական և միջդասային իզոմերներ>>:
 • Էդիտա  Գալստյան՝  և  Հովհաննես Մելիքյան՝ <<Կովալենտային  կապը  և  հատկությունները:Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում>>:
 • Միրզոյան  Ինա-<<Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները>>:

 

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Декабрь 12, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

9-րդ դաս. — դեկտեմբեր

Դեկտեմբերի  17-ից- 21-ը՝       Կիսամյակային   գիտելիքի   ստուգում`     «Ամփոփիչ թեստ -2»                                                         Թեմաներ` Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը`  «Օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր, աղեր» 

                                              Յուրաքանչյուր առաջադրանքը   0,37 միավոր  է

1.Հետևյալ նյութերից   չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու աղերը, նշելով  յուրաքանչյուրի  անվանումը. HNO3,    Na2O,     Cu(OH)2,    Na3PO4,     NO2,      FeO ,      Al(OH)3,    \Ca(NO3)2,      Ba(HCO3)2,       HNO2,       NH4OH,   FeBr3,      HCl,              CO2,      Fe(OH)2,        H2S,        CaSiO3,      NaCl,      H2SO4,       MgO,      NaOH,       H3PO4,       SO3,      KHS,      (NH4)2SO4

           Օքսիդ                 Հիմք             Թթու              Աղ

2. Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.

1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, SO3

2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO

3)  FeO, P2O3, N2O, BaO

4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

3. Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  հիդրօքսիդների  համար.

1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ

2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ

3)  փոխազդում  են  և՝ հիմքերի, և՝  թթուների  հետ

4)  չեն փոխազդում  ո՝չ  հիմքերի,  ո՝չ  թթուների  հետ

4. Թթվածնի   քանի՞  ատոմ  կա  ալյումինի  օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.

           1) 5                                            2) 1,806 . 1024                             3)  2                                         4)  3

5.Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.

ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =

բ)   S + O=                                                    ե)  SO2  +  CaO =

գ)   S  +  H2O =

               1)     բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

6.Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.

1)   խիտ  H2SO4           2)  HCl         3)  խիտ  HNO3           4)  նոսր  HNO3   

     7. Բերված   օքսիդների   զույգերից   որո՞նք   են   փոխազդում   միմյանց   հետ.                                                                                                                        1)  Na2O  և  N2O5             2)  BaO  և  CO2            3)Na2O  և  FeO                 4 )Na2O  և  Al2O3            5) SiO2  և  P2O5           6) Na2O  և  CaO     

  Ճիշտ   պատասխանը`  փոխազդող  զույգերի  համարներն  են.

1)   2,3                                     2)  1,2,4                                 3)  2,5,6                                  4) 1,2,5,6

 8.  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում   նատրիումի    հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի հետ.                                                                                        1)  FeO, CrO3, HClO                                        3)  ZnO, HClO4, MgO

                  2) KCl, SO2, CO2                                                           4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7     

  9.  NaOH,  H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3   միացություններից  մի  քանիսը    հնարավոր  է  ստանալ    համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր    ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.

                        1)  10                            2)  25                              3)  14                        4 )   20

10.  Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.

Cu    1   CuO    2›  CuSO4   3  ›  CuCl2    4›  Cu(OH)2

 1) H2,H2SO4, HCl, KOH                                   3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH

 2)  H2O, SO3, NaCl, NaOH                              4)  O2, SO3, HCl, H2O, P2O5

 11. 7,8 գ  զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.

                      1)  20                                    2)    80                                  3)  25                                      4)   65

12. R մետաղը թթվածնի  հետ առաջացնում է օքսիդ,որում  մետաղի  զանգվածային  բաժինը   52,94 % է: Հայտնի է, որ                                       այդ  մետաղի   իոնում  պրոտոնների   և  էլեկտրոնների  թվերի  տարբերությունը  3  է:    Որքա՞ն  է  R  տարրի  կարգաթիվը.                                                1)    11                                  2)   20                                    3)  13                                     4)  12

 13. Ո՞ր  պնդումներն  են  ճիշտ  ազոտական  թթվի  համար.

       ա)   ջրային  լուծույթում  դիսոցված  է

      բ)   դրա  աղերը  կոչվում  են  նիտրատներ

      գ)   փոխազդում  է  հիմքերի  հետ

     դ)  լակմուսը  ներկում  է  կապույտ

     ե)  փոխազդում  է  մետաղների  հետ  առանց  ջրածնի  անջատման

     զ)  չի  փոխազդում  հիմնային  օքսիդների  հետ

                         1)  ա, բ, գ, դ                      2)  բ, գ, դ, ե                            3)   ա, բ, գ, ե                             4)  գ, դ, ե, զ

14. .Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է,                իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:

         ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):

         բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:

 15.  Համապատասխանեցրե՛ք    քիմիական  տարրի  նշանը,  դրա  բարձրագույն  օքսիդի  հիդրատի  ընդհանուր  բանաձևը                                      և  հիդրատում    տարրի    օքսիդացման  աստիճանը.

 Տարրի  քիմիական            նշան                    Օքսիդի  հիդրատի                        ընդհանուր  

  բանաձև

    Տարրի  օքսիդացման        աստիճանը
      ա)  Ca       

      բ)   Na

       գ)  Al

       դ)  S

       

         1)  ROH

         2)  R(OH)2

        3)  H2RO4

        4)  H3RO3

       

  Ա) +3                                   

  Բ)  +1

  Գ)  +4

  Դ)  +2

  Ե)  +6

  

  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                                                 

       1)   ա2Ա, բ1Գ, գ4Ա, դ4Գ                                           3)  ա3Բ, բ1Դ, գ4Ա, դ3Գ

       2)   ա2Դ, բ1Բ, գ4Ա, դ3Ե                                           4)  ա2Դ, բ1Բ, գ4Բ, դ5Զ

16. Համապատասխանեցրե՛ք թթվի   անվանումը,  դրանում  ֆոսֆորի   օքսիդացման  աստիճանը  և  էլեկտրոնային   բանաձևը.

       Թթվի  անվանումը    Ֆոսֆորի  օքսիդացման   աստիճանը        Ֆոսֆորի  ատոմի    էլեկտրոնային                                 բանաձևը
ա)  օրթոֆոսֆորական

բ)  ֆոսֆորային

գ)  մետաֆոսֆորական

 

  1)   0

  2)   +1

 3)   +3

 4)   +5

 

 

     Ա) 1s22s1

Բ) 1s22s22p63s2

Գ) 1s22s22p1

Դ) 1s22s2

Ե) 1s22s22p6

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

1)  ա4Բ, բ3Բ, գ4Ե                                                3)  ա1Ա, բ6Ա, գ4Ե

2)  ա4Ե, բ2Ա, գ1Ա                                                4)  ա4Ե, բ3Բ, գ4Ե

17. Համապատասխանեցրեք ռեակցիայի  տեսակը, հավասարման  ձախ մասի  ուրվագիրը  

       և  վերջանյութի  կամ  վերջանյութերից  մեկի  բնորոշ  հատկանիշը.

Ռեակցիայի  տեսակ  Հավասրման  ուրվագիր   Վերջանյութի  հատկանիշ
 ա)  Միացման

բ)  Քայքայման

գ)  Տեղակալման

դ) Փոխանակման

 1) CuO + HNO>

2) KClO3 MnO2 >

3) CaCO3 + CO2 + H2O—>

4) Cu + AgNO3 —>

  Ա) մետաղ

Բ) աղ (կապույտ լուծույթ)

Գ) գազ

Դ) թթվային  աղ

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

   1)  ա3Դ, բ2Գ, գ4Ա, դ1Բ                                                 3) ա1Բ, բ3Գ, գ4Բ, դ3Դ

  2)  ա3Դ, բ2Գ, գ1Ա, դ1Բ                                                 4) ա3Գ, բ2Գ, գ4Ա, դ1Բ

18.Նատրիումի և  կալիումի  հիդրօքսիդների  հավասար  զանգվածներ  պարունակող  խառնուրդը  լուծել  են  ջրում  և  ստացված  լուծույթը  չեզոքացրել  են  ազոտական  թթվի  30,24 %  զանգվածային  բաժնով  լուծույթով:  Չեզոքացումից  հետո  լուծույթը  գոլորշիացրել  են  և  ստացել  նիտրատների  22 գ  խառնուրդ:

      Հաստատե’ք  կամ  հերքե’ք  պնդումների  ճշմարտացիությունը  խնդրի  վերաբերյալ.

 1. Կալիումի հիդրօքսիդի  զանգվածը  ելային  խառնուրդում  5,6 գ է:
 2. Նատրիումի հիդրօքսիդի  նյութաքանակը  փոքր  է  կալիումի  հիդրօքսիդի  նյութաքանակից:
 3. Նատրիում տարրի  զանգվածը  աղերի  խառնուրդում  3,22 գ  է:
 4. Նիտրատների գումարային  նյութաքանակը  0,2 մոլ  է:
 5. Ծախսված ազոտական  թթվի  լուծույթի  զանգվածը  50 գ  է:
 6. Նատրիումի նիտրատի զանգվածը կալիումի նիտրատի զանգվածից մեծ  է 1,4 գ-ով:
1 2 3 4 5 6
 Ճիշտ  է
 սխալ  է
 չգիտեմ

 

 

Թթուներ, բանաձևերի կազմումը, անվանումը, դասակագումը, թթվային մնացորդը:

Լաբորատոր փորձեր`Թթուների  քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,թթուների փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերի և  աղերի հետ) :

Հայտանյութերը`դրանք օրգանական ներկեր են,որոնք ցույց են տալիս հիմքի կամ թթվի առկայությունը լուծույթում:
աբորատոր փորձ 1.Թթուների  փոխազդեցությունը  հայտանյութերի (ինդիկատորների) հետ:

Փորձի  նկարագրում`          Աղաթթվի  ջրային  լուծույթը  լցրեք  երեք  փորձանոթների   մեջ  3-4մլ  չափով ,առաջինի  մեջ  իջեցրեք  լակմուսի  թուղթ  կամ  լցրեք  մի  քանի  կաթիլ  լակմուսի  լուծույթ , երկրորդի  վրա  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ,երրորդի  վրա  մի  քանի  կաթիլ  մեթիլնարնջագույն: Ի՞նչ  նկատեցիք:

Ինդիկատորների անվանումը Նրանց  գույները Թթուներում  առաջացած գույները
Լակմուս Մանուշ.
ֆենոլֆտալեին Անգույն
մեթիլնարնջագույն Նարնջ.

 

Փորձարարական- հաշվարկային  գործնական  աշխատանք` Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `   Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ     P->P2O5> H3PO4->Na3PO4—› Ag3PO4

Կատարեք  հաշվարկ՝

ա)  Որքա՞ն  է  ջրում  լուծված  ֆոսֆորի (V) օքսիդի զանգվածը (գ), եթե  այրել  ենք  6.2գ ֆոսֆոր:

բ)  Որքա՞ն  է  թթվի զանգվածային  բաժինը (%) ստացված  լուծույթում, եթե ֆոսֆորի (V) օքսիդը  լուծել  են  100մլ  տաք  ջրում:

դասագրքից  սովորել էջ 18-ից 22-ը, կատարել վարժությունները` էջ  22-ից  23-ը

 <<Հիմքեր,դասակարգումը, քիմիական  հատկությունները:   Երկդիմի հիդրօքսիդներ  և  օքսիդներ>>:

Լաբորատոր փորձեր `Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):

 Քննարկվող հարցերը՝

 1. Հիմքերի դասակարգումը
 2. Հիմքերի ստացումը
 3. Հիմքերի հատկությունները                
 4.  Առաջադրանքներ.                                                                                            
 5. Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում  NaOH-ի հետ:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,  BaO,KOH,Cu,N2,, CO2 P2O5 , H2O, H3PO                                                                                                                                                                                                                                                                  Լաբորատոր փորձ. Հիմքերի փոխազդեցությունը  հայտանյութերի (ինդիկատորների) հետ:Փորձի  նկարագրում`   Նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային  լուծույթը  լցրեք  երեք  փորձանոթների   մեջ  3-4մլ  չափով ,առաջինի  մեջ  իջեցրեք  լակմուսի  թուղթ  կամ  լցրեք  մի  քանի  կաթիլ  լակմուսի  լուծույթ , երկրորդի  վրա  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ,երրորդի  վրա  միքանի  կաթիլ  մեթիլնարնջագույն:Ի՞նչ  նկատեցիք: Լրացրեք  հետևյալ  աղյուսակը:
  Ինդիկատորների անվանումը Նրանց  գույները հիմքերում հիմքերում առաջացած գույները
  Լակմուս Մանուշ.
  ֆենոլֆտալեին Անգույն
  մեթիլնարնջագույն Նարնջ.

  Փորձ 3.Չեզոքացման ռեակցիա`այն ռեակցիաները,որոնք կատարվում են հիմքերի և թթուների միջև,որի ընթացքում ստացվում է աղ և ջուր:

  Ստացված մորագույն նատրումի հիդրօքսիդի լուծույթի վրա կաթիլ-կաթիլ ավելացնում ենք աղաթթու:       NaOH+HCl=NaCl+H2O                                                       դասագրքից  սովորել էջ 24-ից 27-ը, 29-ից   31-ը, կատարել հետևյալ  էջերի վարժությունները`  27, 28, 31,32:

   <<Աղեր, դասակարգումը, ստացման  եղանակները>>

 

10-րդ դաս.- դեկտեմբեր

10-4 Նախագծի  անվանումը ` ՆՅՈՒԹԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ: ՔԻՄԻԱԿԱՆ  ԿԱՊ:

Նախագծի  ենթաթեմաները և  կարճ  բովանդակությունը`  Քիմիական  կապի  տեսակները: Էլեկտրոնային  օրբիտալների հիբրիդացում: Մոլեկուլի տարածական  կառուցվածքը:  Նյութի  պինդ, հեղուկ, և գազային  վիճակները: Նյութերի գազային  վիճակը:  Բյուրեղային  և  ամորֆ  նյութեր: 

Թեմայի  հիմնավորումը,  նպատակը`  Տեսական  քիմիայի  հիմքը  կազմում  է քիմիական  կապի  մասին  ուսմունքը: Բնության  մեջ  քիմիական  տարրերից  մեկուսացված (ատոմային) վիճակում  հանդիպում  են  միայն  ազնիվ  գազերը: Մնացած  տարրերի  ատոմներն  առաջացնում  են  բարդ  համակարգեր` մոլեկուլներ, իոններ, ռադիկալներ  և  բյուրեղներ: Քիմիայում  գործում  է  դասական  եռանկյունին` նյութի բաղադրությունը-կառուցվածքը-հատկությունները , իսկ  եռանկյան  կենտրոնում  գտնվում  է  քիմիական  կապի  բնույթը  ատոմների  միջև: Սովորողները  կիմանան.

 • Ինչու՞  մոլեկուլները  ավելի  կայուն  են, քան  մեկուսացված  ատոմները
 • Քիմիական  կապի  բնույթը  ատոմների  միջև
 • Մոլեկուլում  քիմիական  տարրի  առաջացրած  կապերի  թիվը
 • Կովալենտային  կապի  անկյունը
 • Մոլեկուլը  բևեռային  է, թե  ոչբևեռային
 • Ինչպես  են  առաջանում  կրկնակի կապերը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ուղղորդող  հարցեր.    
 • Ինչու՞  և  ինչպե՞ս  է  ատոմներից  մոլեկուլ  առաջանում
 • Ինչպիսի՞ն  է մոլեկուլի  երկրաչափական  կառուցվածքը  և ինչպե՞ս  է այն կախված  ատոմների էլեկտրոնային  կառուցվածքից
 • Քանի՞  կապ  կարող  է  ատոմն  առաջացնել
 • Ինչու՞  ատոմները  որոշակի  հարաբերակցությամբ  են  միմյանց  միանում
 • Որո՞նք  են  բյուրեղացանցերի  տեսակները

Նախագիծը  իրականացնելու  համար  անհրաժեշտ  ժամանակը`  8  ժամ 

                                                                                                                                                                                                                                                  Նախագծի  ակնկալվող  արդյունքները.  Սովորողը  պետք  է  իմանա,  հասկանա, բացատրի.

 • քիմիական  կապի  առաջացման  սկզբունքները, էլեկտրոնային  ամպերի  փոխծածկ` անցում  կայուն  էներգիական  վիճակի
 • բացատրում  է կովալենտային  կապի  առաջացման  փոխանակային  և  դոնորակցեպտորային  մեխանիզմները, տեսակները` բևեռային  և  ոչբևեռային, σ- և  π- կապեր
 • տարրի  ատոմի  փոփոխական  վալենտականություն  ցուցաբերելու  պատճառները
 • գիտի  կովալենտային  կապի  հատկությունները` կապի  էներգիան, երկարությունը, իոնացման  աստիճանը, հագեցվածությունը, անկյունը
 • տարբերում  է  կապի  բևեռայնությունը  մոլեկուլի  բևեռայնությունից
 • որոշում  է  միացության  մեջ  տարրերի  ատոմների  վալենտականությունը, օքսիդացման  աստիճանը, հասկանում  է դրանց  տարբերությունը
 • կանխագուշակում  է  նյութերի  հատկությունները`  տեսական  գիտելիքների  հիման  վրա
 • բացատրում  է  մետաղական  կապի  առաջացման  մեխանիզմը,  մետաղական  բյուրեղացանցի  ձևավորումը, մետաղների  հատկությունների  նմանությունը
 • բնութագրում  է  ջրածնային  կապը  և  գիտի  դրա  նշանակությունը:

                   

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Декабрь 2, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ